Leis a Lurighan (Leis an Lurgainn)

Traditional

Audio

This example of "Leis a Lurighan" is performed by A Chorus of Two.
Please refer to Cantaria's Copyright information

This Scottish song was written by a MacInnes from Fort William after returning home safely from a stormy voyage to Ireland on his ship, The Lurgainn.  The original song is in Scots Gaelic (included below English version).  It's  been recorded by Dougie MacLean, Alan Roberts and Alex Campbell.

On the ocean O he, waves in motion, Oho
Naught but clouds could we see o'er the blue sea below
Island looming O he, in the gloaming, Oho
Our ship's compass set we, and our lights we did show.

Chorus:
Leis a lurighan O he, leis a lurighan Oho,
in the grey dark of evening, o'er the waves let us go.

Aros passing O he, was harassing, Oho,
The proud billow to see, high as mastheads to flow
Captain hollers, O he, to his fellows, Oho,
Those whom courage would flee, let them go down below,

Chorus

In the tempest, O he, waves were crashing, Oho,
And the cry of the sea as the cold wind did blow.
Captain hollers, O he, to his fellows, Oho,
Those who won't stand with me, let them go down below.

Chorus

 

Original Scots Gaelic version:

Leis an Lurgainn

chorus:
Leis an Lurgainn o h,
Leis an Lurgainn o h,
Beul an anmoich o h,
'S fheudar falbh le 'cuid sel.

An Cuan Eirinn o h,
Muir ag irigh o h,
Cha bu lir dhuinn o h,
N fo'n ghrin ach na neil.

Seachad Ile o h,
'M beul na h-oidhche o h,
Las sinn coinnlean o h,
'S chuir sinn combaist air digh.

Seachad Aros o h,
Bha i gbhaidh o h,
'N fhairge lidir o h,
Suas gu brr a' chroinn-sgid.

Thuirt an sgiobair o h,
Ri chuid ghillean o h,
"Glacaibh misneach o h,
'S deanaibh dchioll, a sheid."

"Mar bu ns dhuibh o h,
Seasaibh dileas o h,
'Bheil e coltach o h,
Gu'n tig dosgainn 'n ar cir?"

"Suas a h-aodach o h,
Ri 'croinn chaola o h,
'Snmh cho aotrom o h,
Ris an fhaoilinn air ln."

"Muir 'ga bualadh o h,
Taobh an fhuaraidh o h,
Bith'dh sinn buadhar o h,
'S gillean uallach air brd."